Meteen naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

Op mijn trainingen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het feit dat we op deze manier met u als onze klant(ten) omgaan, schept voor u duidelijkheid wat er van u verwacht wordt en wat u van ons kunt verwachten. 

Algemeen

 1. Alle tussen Maximes Hondenschool en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
 2. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is cursist vanaf het moment van inschrijving tot het einde van het overeengekomen aantal lessen.
 3. Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico met Maximes Hondentraining. 
 4. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.
 5. Maximes Hondentraining staat alleen garant voor de basistraining. Overige cursussen moeten gegeven worden vanuit de visie van Maximes Hondentraining.
 6. De basisoefeningen en de beheersing daarvan geven de mogelijkheid op een trainingsdiploma. Dat wil zeggen dat u, recht heeft op een trainingsdiploma waneer u de oefeningen uitmuntend beheerst. De termijn waarop dit kan geschieden bepalen Maximes Hondentraining en de cursist in overleg met elkaar.

Trainingen

 1. De vakanties worden, zoveel mogelijk, tijdig doorgegeven in de jaarplanning van de lessen.
 2. De cursisten dienen het lesgeld te voldoen aan het eind van de les, per les, bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de volgende les, of dient er vooraf de voorgaande les(sen) betaald te worden. Opzeggen zonder geldige reden voor het voldoen van de rekening word niet geaccepteerd. 
 3. Vanaf de 1e geplande les na de kennismaking/ intake verplicht tot betaling van de lessen. Helaas wordt geen restitutie van het lesgeld gegeven.
 4. Indien door ziekte of overmacht het trainingsplan moet worden beëindigd door de cursist en/of hond dient er een doktersverklaring cq. dierenartsenverklaring te worden overlegd. Na overlegging van deze verklaring zal met de klant de mogelijkheden worden besproken voor het op een later tijdstip volgen van de gemiste lessen. 
 5. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door Maximes Hondentraining, wordt het resterende, openstaande trainingsgeld verrekend. Inhaallessen zijn in geval van ziekte of overmacht mogelijk zonder extra kosten. De inhaallessen en-tijden worden in overleg en naar de mogelijkheden van Maximes Hondentraining ingepast. Indien een les later dan 24 uur voor aanvang van die les is afgezegd, vervalt het recht op inhalen mits schriftelijk overeengekomen met Maximes Hondentraining.
 6. Indien door ziekte of overmacht van Maximes Hondentraining lessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van Maximes Hondentraining ingehaald kunnen worden.
 7. Maximes Hondentraining hecht veel waarde aan kwaliteit.  Maximes Hondentraining werkt daarom graag samen met de huidige verstrekker van de beloningsbrokjes die worden gehanteerd.

Reglement van orde

 1. Bij verhindering dient de cursist Maximes Hondentraining zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen.
 2. Wanneer de cursist twee lessen of meer achter elkaar niet binnen het aangegeven verhinderd-termijn afmeld, worden deze wel in rekening gebracht. 
 3. Tijdens het trainen van de hond(den) dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van Maximes Hondentraining aangelijnd te zijn. Het los laten lopen is ten alle tijden op eigen risico van eigenaar van de hond(den). 
 4. De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien.
 5. Honden, welke na de kennismaking/intake een of meerdere lessen hebben ingepland en ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periode entingen via een dierenarts.
 6. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met Maximes Hondentraining alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 7. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen Maximes Hondentraining en cursist betreffende de lichamelijk gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.
 8. In overleg met Maximes Hondentraining is het toegestaan dat de cursist andere personen aanwezig heeft bij de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.
 9. De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.
 10. Maximes Hondentraining staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren volgens eigen vernieuwende visie.
 11. De klant dient de aanwijzingen van de instructeur op te volgen.
 12. Maximes Hondentraining verwacht van u dat u de hulpmiddelen aanschaft en gebruikt die de Maximes Hondentraining u voorschrijft. (in verband met veiligheid van de klant, Maximes Hondentraining en de omgeving)
 13. Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door Maximes Hondentraining worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
 14. Maximes Hondentraining wil geen overlast veroorzaken voor bewoners in de directe omgeving.
 15. Als er bij het eigen terrein van Maximes Hondentraining een
 16. hond zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren in één van de aanwezige afvalbakken. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.
 17. Tijdens de lessen is het de cursist verboden om binnen te roken.

Adviezen

 1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het
 2. (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan Maximes Hondentraining. Deze kan u dan gericht op weg helpen.
 3. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van Maximes Hondentraining. 
 4. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Maximes Hondentraining voor eventuele ongewenste gevolgen van de
 5. toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.